Fuat Sezgin (1924-2018) (Bibliographie)

Abbas, Qoṣqar: Elmə Həsr Olunmuş Ömür: Fuat Sezgin. In: İrfan 141 (2018), 42-45.

Abdülhadioğlu, Ahmet: Arap-İslam Kültüründe Kendini Bilime Adama: Fuat Sezgin Örneği. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 445-455.

Agitoğlu, Nurullah: Fuad Sezgin’in (Ö. 2018) Bazı Hadis Meselelerine Dair Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme. In: Asos Journal: The Journal of Academic Social Science 6/85 (2018), 298-312.

Aktaş, Mehmet Nurullah: Fuat Sezgin’in Kur’ân ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 219-230.

Alak, Musa: Fuat Sezgin’e Göre Eski Arap Şiirinin İntikali ve Orijinalliği. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 93-127.

Alan, Bülent: Fuat Sezgin Bağlamında “İslam Bilim Tarihi ‘Yitik Hazinemiz’: Müslümanların Gerilemesi İle Dünya Neler Kaybetti?” In: Keşf-i Kadîmden Vaz’-ı Cedîde İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 577-588.

Alan, Bülent: İlme Adanmış Bir Hayat: Fuat Sezgin. “Hatıralarım”. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 591-598.

Albayrak, Ali: Fuad Sezgin’in “Buhâr’i’nin Kaynakları” Kitabı Üzerine Değerlendirmeler. In: Usûl: İslam Araştırmaları 26 (2016), 51-100.

Ardıç, Rahşan Kaya: İlim Geleneğinde Usta-Çırak İlişkisi: Fuat Sezgin Örneği. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 69-84.

Arslan, Taha Yasin: İslâm Araştırmalarına Adanan Bir Asırlık Hayat: Fuat Sezgin (1924-2018). In: İslâm Araştırmaları Dergisi 41 (2019), 201-205.

Aslan, Muhammed İkbal: GAS’ın Hadis Bölümü ile Buhari’nin Kaynakları’nın Karşılaştırmalı Bir Analizi. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 181-191.

Aslan, Sıracettin: Uluslararası İslâm Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu 15-17 Şubat 2019 Diyarbakır. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 237-241.

Aslandoğdu, Elif Kübra: Fuat Sezgin’e Göre Arap-İslâm Bilim Tarihinde Resepsiyon Faaliyetleri: Hicri III. Asır Örneği. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 338-348.

Baga, Mehmet Sami und Sadi Yılmaz: Fuat Sezgin'in Tarih Yazıcılığında Rasathaneler: Meraga Rasathanesi Örneği. In: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9/9 (2019), 121-135.

Bakır, Hatice Kübra: Ülkemizde Dinî İçerikli Yayın Yapan Basın-Yayın Kuruluşlarının Fuat Sezgin Hakkındakı Görüşleri -Vefatı Üzerine Tepkiler Bağlamında-. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 406-414.

Balić, Ismail: GESCHICHTE des ARABISCHEN SCHRIFTTUMS. Fuat Sezgin’in Arapça yazma eserler literatürüne dair kitabı. In: DİA 14 (1996), 37-38.

Bāqillānī, Abū Bakr Muḥammad ibn aṭ-Ṭayyib al-: الانتصار للقرآن. Hg. Fuat Sezgin. Frankfurt: IGAIW, 1986.

Bär, Erika: Bibliographie zur deutschsprachigen Islamwissenschaft und Semitistik vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute. Bd. 1. Wiesbaden: Reichert, 1985. S. 359.

Barca, İbrahim: Fuad Sezgin’in GAS Adlı Eseri: Tahlil ve Tanıtım. In: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi VIII/1 (2019), 148-158.

Başkan, Mustafa: INSTITUT für GESCHICHTE der ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN. Fuat Sezgin’in Frankfurt’ta kurduğu Arap-İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü. In: DİA EK-1 (2016), 641-642.

Bayhan, Nevzat: Bilimler Tarihi'nde Zirve İsim Prof. Dr. Fuat Sezgin. Istanbul: Yafa, 2013.

Behiy, Muhammed: İslâm düşüncesinin ilahi tarafı. Çev. Fuat Sezgin. Istanbul: DİB, 1948.

Bilen, Osman: Oryantalist Helmut Ritter’in Prof. Dr. Fuat Sezgin’e Etkisi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 222-244.

Bozan, Oktay: Fuat Sezgin’e Göre İslam Dünyasının Yükselme ve Gerileme Nedenleri. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 383-392.

Bozkurt, Esra: Fuat Sezgin’in Medeniyet Tasavvurundaki Ahlâkî Değerler. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 321-337.

Bozlak, Arzu: Fuat Sezgin’in Entelektüel Biyografisi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 85-95.

Çakar, Halil İbrahim: Fuat Sezgin ve Oryantalizm. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 245-255.

Çakıcı, Yusuf: Fuat Sezgin’in Üniversiteden Uzaklaştırılma Süreci ve Almanya’ya Yerleşmesi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 35-47.

Çalış, Muhammet İkbal: Ebu Ubeyde Ma’mer b. Müsenna ve Mecâzü’l-Kur’ân İsimli Eseri. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 205-212.

Can, Hakan und Abdulbaki Kınsün: Fuat Sezgin’in İslam Medeniyetinin Gerileme Sebeplerine Yönelik Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 395-410.

Çelik, Abdullah: Hadis Usûlü İlminin Doğuşuna Dair Fuat Sezgin’in Görüşleri. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 121-141.

Çetin, Ali: Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Üzerine Bir Değerlendirme. In: Kalemname 4/8 (Aralık 2019), 359-389.

Cihangir, Arzu: „Büyük Sözler Söylemeden Büyük İşler Yapan“ İnsan: Prof. Dr. Fuat Sezgin. In: Basın Hayatı (2018), 24-47.

Çınar, Ahmet Hamdi: Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Çağdaş İslâm Düşüncesindeki Yeri. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 395-405.

Dağılma, İbrahim: Fuat Sezgin’in Gözüyle İlk Coğrafya Çalışmaları. In: Keşf-i Kadîmden Vaz’-ı Cedîde İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 531-544.

Demil, Emine: Fuat Sezgin’in Hadise ve Hadis Kaynaklarına Yaklaşımı. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 193-216.

Demirli, Ekrem: Fuat Sezgin’in Eserinde Tasavvuf Literatürü Hakkında Bir Değerlendirme veya Gecikmiş Bir Bilim Olarak Tasavvuf: Pratikten Teoriye Tasavvufun Çelişkisi. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 171-180.

Deniz, Şeyma: Hayatı Ekseninde Ünlü Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’i Anlamak. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 26-34.

Dere, Ali: M. Fuat Sezgin (1924-2018): İslâm Tarihine Medeniyet Zâviyesinden Bakan Bir Alimimizin Ardından Öz Muhâsebemiz. In: Basın Hayatı 50 (2018), 41-47.

Dere, Ali: Mehmet Fuat Sezgin Hoca’nın Ankara İlahiyat Yılları: Sezgin ve Fakültenin Müşterek Tarihinden Bir Kesit. In: AÜİFD LIX/2 (2018), 221-250.

Dillice, Merve Rukiye: Fuat Sezgin ve İlmî Hayatı. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 48-58.

Doğan, İlker Süleyman: Prof. Dr. Fuat Sezgin: 'Bilimler Tarihi Okumak Su İçmek Gibi Bir Zarurettir! In: Yedikıta 91 (Mart 2016), 16-18.

Dokgöz, Hatice: Fuat Sezgin ve Müslüman Coğrafyacılarin İlk Dünya Haritası. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 150-158.

Dönmez, Süleyman: İslam Medeniyet Tarihi Esasında Fuat Sezgin Hakkında Bir Değerlendirme. In: ANTAKİYAT / Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2,1 (2019), 1-16.

Endreß, Gerhard: Fuat Sezgin. Tradition und Aufbruch. In: Frankfurter Rundschau (26.10.2004).

Erşahin, Seyfettin: Fuat Sezgin’in İslam Tarihçiliğine Katkısı: Rivayetin Değeri Üzerinden Oryantalizme Cevabı. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 33-41.

Fazlıoğlu, İhsan: Fuat Sezgin ile “Bilim Tarihi” Üzerine. In: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 2,4 (2004), 355-370.

Fıstık, Elife: Batı’nın Şark Tasavvuru ve Prof. Dr. Fuat Sezgin. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 197-221.

Furat, Ahmet Hamdi: Fuat Sezgin ve İslami İlimler Çalıştayı, 1 Kasım 2019. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 235-236.

Furat, Ahmet Hamdi: Fuat Sezgin’in İslam Araştırmaları Enstitüsü’ndeki Faaliyetleri. (İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Arşivi’ndeki Bazı Belgeler). In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 1-17.

Gemici, Nurettin: Fuat Sezgin’in Almanya’daki İlim Hayatına İntisabında Hellmut Ritter’in Rolü ve Önemi. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 369-380.

Gemici, Nurettin: Fuat Sezgin’in Eşsiz Çalışması: GAS (Geschichte des Arabischen Schrifttums) ve Almanya’da Şarkiyat Çalışmalaına Dair. In: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019), 31-37.

Gengil, Veysel: Satır Arası Okumaları -Fuat Sezgin’in Arap-İslâm Bilimleri Tarihi’ndeki Kur’ân Tefsiri Bağlamında-. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 172-184.

Gömbeyaz, Kadir: İtikâdî İslam Mezhepleri Tarihi Literatürüne Dair Araştırmalar Bağlamında Geschichte des arabischen Schrifttums / GAS’ın Kaynaklık Değeri ve Fonksiyonu. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 227-234.

Güler, Büşra: Fuat Sezgın’ın İslâm Bilimlerine Bakış Projelerinde Astronomi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 159-171.

Gündoğdu, Yusuf Bahri: İslamî İlimler Arkeoloğu: Fuat Sezgin. In: II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu (24-26 Ekim 2019, Kırşehir, Türkiye). Sempozyum Bildiri Tam Metinler Kitabı. Ed. Hamza Yakar, Cemalettin İpek. Kırşehir: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2019. S. 473-482.

Gündüz, Mustafa: 2019 Fuat Sezgin Yılı Münasebetiyle: Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Türkiye'de Üniversite ve Bilim. In: Eğitime Bakış 15/46 (2019), 54-66.

Gün, Goncagül: Fuat Sezgin ve İslâm Bilim Tarihi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 447-454.

Güzeloğlu, Tuğşat: Tüm Ömrünü Kimliğimizi Ortaya Koymaya Adayan Bir Dahi: Prof. Dr. Fuat Sezgin’e Bir Yolculuk. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 96-107.

Hamidullah, Muhammed: ’Uṣūl al-fıqh’ın tarihi. Çev. Fuat Sezgin. In: İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 2/1 (1956/57), 1-18.

Hansu, Hüseyin: Fuat Sezgin’in Modern Dönem Hadis Tartışmalarına Katkısı: Yazılı Rivayet Teorisi ve Etkileri. In: Hadis ve Siyer Araştırmaları V/1 (2019), 67-89.

Hansu, Hüseyin: Fuat Sezgin’in Modern Dönem Hadis Tartışmalarına Katkısı: Yazılı Rivayet Teorisi. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 15-31.

Hansu, Hüseyin: Mehmet Fuat Sezgin’in Aile Çevresi ve Türkiye’deki Akademik Serüveni. In: AÜİFD LX/1 (2019), 185-205.

Hıdır, Özcan: Oryantalizme Karşı Oksidentalizm: Hadis Oksidentalizmi - M. Fuad Sezgin ve M. Mustafa el-A’zamî örneği. In: Hadis Tetkikleri Dergisi 5/1 (2007), 7-31.

İstek, Emrah und Gülşen İstek: Oryantalist ve Oksidentalist Yakıştırmalar Çerçevesinde Fuat Sezgin. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 75-90.

İstidrâkât alâ târîhi’t-türâsi’l-Arabî. 8 Bde. Saudi-Arabien: Dâru İbn al-Dschauzî, 1422/2002

İyidoğan, Mustafa: Fuad Sezgin’e Göre İlk Dönem İslâm Tarihinde Rivayetlerin Yazımı Meselesi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 268-287.

Kanarya, Bayram: Hadis Arkeolojisi, Fuat Sezgin Örneği: Buhârî’nin Kaynaklarının Kaynakları. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 169-191.

Karadaği, Muhyiddin Ali: دراسة ودور العلاّمة محمد فؤاد سزكين "رحمه لله" في إبرازه عالمياً تقدّم العلوم في الحضارة الإسلامية أسبابه، وآثاره تحليلية مقاصدية في ضوء الكتاب والسنة. In: Keşf-i Kadîmden Vaz’-ı Cedîde İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 495-530.

Karadeniz, Felemez: Prof. Dr. Fuat Sezgin (1924-2018) ve Arap-İslâm Bilimleri Tarihi Adlı Eseri’nin I. Cilt II. Kısmı’ndaki Tarih Yazımı Bölümü. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 438-446.

Karakaş, Ali: 20. yüzyıl hadis eksenli oksidentalizm çalışmaları. Fuat Sezgin örneği. Çukurova Üniversitesi: Doktora, Tez No 417585, 2015; Hadis Oksidentalizmi ve Fuat Sezgin. Istanbul: Ensar, 2017.

Karakaş, Ali: Fuat Sezgin İle İlgili Anılarım. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 567-589.

Karakaş, Ali: Fuat Sezgin’in İslâm’da Bilim ve Teknik Adlı Kitabında Peygamber ve Hadis Algısı. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 93-118.

Karalar, Şeyma: Fuat Sezgin ve Oryantalizm. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 256-267.

Kayacık, Ahmet: Fuat Sezgin’in Mantık İlmine Katkıları. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 295-300.

Kenan, Seyfi: İslâm Dünyası'nın Duraklama Sebebleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin'i Dinlemek. In: Değerler Eğitimi Dergisi 1/4 (2003), 73-98.

Kharrat, El-Mostafa Mohamed Ahmed El-: The Problem of Researching the Relationship Between the Islamic Scientific Heritage and the Islamic Arts and Architecture and the Efforts of Fouad Sezgin in this Regard. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 413-443.

Kılıç, Atabey: Fuat Sezgin’in Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS) İsimli Eserinin İslam Araştirmalarindaki Yeri. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 339-367.

Kırtak, Ümran: Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Çalışmaları. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 371-380.

Kızılşeker, Abdürrahim: Fuat Sezgin’in Tefsîr İlmine Katkıları. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 275-293.

Kızılyar, Zeynep: Prof. Dr. Fuat Sezgin’e Göre Hicrî III. Asra Kadar İslâm Kültür Dünyasının Bilimsel Gelişimi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 358-370.

Kocabıyık, Y: Fuat Sezgin’in İslâm Medeniyetine Katkıları. In: İslam Medeniyetinin Yapı Taşları II, İlamer Öğrenci Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013. S. ?

Koçoğlu, Binali: Fuat Sezgin (1924-2018) ve Tarihu’t Turasi’l Arabi Adlı Eseri’nin I. Cilt II. Kısmı’ndaki Tarih Bölümü Taıitımı. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 426-437.

Korkmaz, Tayfur: 20. yy. İslam bilim tarihi çalışmaları George Sarton ve Fuat Sezgin örneği. Istanbul (Marmara Üniversitesi): Yüksek Lisans, Tez No 254233, 2009.

Koyuncu, Muhammed İkbal: Fuat Sezgin’ın GAS’ı Bağlamında Erken Dönem Tefsir Literatürü Hakkında Bir Değerlendirme (1- 5. Asır). In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 193-204.

Kula, Nurten: Fuat Sezgin’in Tahkik ve Neşrettiği Mecâzü’l-Kur’ân’in Mukaddimesinde Yer Alan Bazı Âyetlerin Filolojik Tahlilleri Üzerine Bir İnceleme. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 251-272.

Kutluay, İbrahim: Bazı Oryantalistlerle Sezgin ve A’zamî’nin Erken Dönemde Hadislerin Yazılması Meselesine Yaklaşımları. In: İslam ve Yorum III: Din, Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına), 2019, cilt: I. S. 11-33.

Kutluay, İbrahim: Oryantalizmin Mukabili ve Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Oksidentalizm: Fuat Sezgin Oksidentalist Sayilir Mi? In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 43-72.

Kütük, Şaban: Fuat Sezgin’in GAS’ı Bağlamında İslam Hukuku Lüteratürü Hakkında Bir İnceleme. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 213-226.

Maral, Cüneyt: Fuat Sezgin’in Filolojik Tefsire Bakışı. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 233-249.

Nasr, Seyyed Hossein: Remembering Fuat Sezgin - An Obituary. In: Ilahiyat Studies 9,2 (2018), 311-312.

Okçu, Davut: Öğrenci Başarısında Rol Model Öğretmenlerin Etkisi: Fuat Sezgin Örneği. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 473-482.

Onay, Yücel: Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kendi Dilinden Portesi. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 20-25.

Özcoşar, İbrahim, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk und Siracettin Aslan (Ed.): Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Istanbul: Divan Kitap, 2019.

Özdemir, Muhammet: Fuat Sezgin‘de "Evrensel Bilimler Tarihi" Kavramı ve Bilim Tarihi Yazımı. In: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019), 38-55.

Pişkin, Ahmet: Buhârî’nin Sahîh’ine Farklı Bir Bakış: Fuad Sezgin ve Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 415-425.

Quintern, Detlev: Fuat Sezgin and the Re-writing of the History of Geography. In: ERDEM 77 (Aralık 2019), 1-22.

Quintern, Detlev: Zum wissenschaftsgeschichtlichen Stellenwert der arabisch-islamischen Geographie und Kartographie. In: ZGAIW 20-21 (2012-2014), 399-426. [Ein kurzer Überblick über die Forschungsergebnisse Fuat Sezgins.]

Şahin, Abdullah: İslâm Medeniyetinin Yeniden İnşasında Bilginin Rolü ve Fuat Sezgin’in Katkıları. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 108-126.

Şahin, Şimşek: Fuat Sezgin’in Cahiliye Dönemi Arap Şiirinin Tarihsel Gerçekliği Üzerine Görüşleri. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 303-320.

Salihoğlu, Hamit: Fuat Sezgin’in Cahiliyye İle Sadru’l-İslâm Dönemine Ait Şiirlerin Rivayeti ve Özgünlüğüyle İlgili Görüşü. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 323-337.

Sallām, Abū-ʻUbaid al-Qāsim Ibn: الناسخ والمنسوخ في القرآن. Hg. Fuat Sezgin. Frankfurt: IGAIW, 1985.

Sancak, Musa und Aziz Ençakar: Fuat Sezgin’in GAS’ı Bağlamında Erken Dönem Kelam Literatürü Üzerine Bir İnceleme. In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 37-65.

Sarı, Nurgül: Türk Hadis Akademik Çevrelerinde Fuat Sezgin Tesiri. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 310-320.

Sarıkaya, Asım: Fuat Sezgin’in Siyer Edebiyatina Bakışı. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 288-302.

Saygılı, Serdar: Doğu ve Batı Düalizminde İslam Medeniyet Tarihinin Oksidentalist Düşünürü Fuat Sezgin ve Bilim Tarihi Anlayış. In: Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 10 (2019), 10-31.

Saygılı, Serdar: İslam Bilim Tarihi Üzerine İdealist Bir Bilim İnsanı Fuat Sezgin ve Yaşamı Üzerine Bir Değerlendirme. In: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 = Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı (Kasım 2019), 27-40.

Şener, Fatma Nur: Fuat Sezgin’in Bedî‘ İlminin Doğuşu ile İlgili Görüşleri (Bedî‘ İlmi ile İlgili Bitirme Tezi Bağlamında). In: Darulfunun ilahiyat 30 = ‘Fuat Sezgin’ Özel Sayısı (2019), 67-91.

Seyhan, Ahmet Emin: Fuat Sezgin’in Buhârî’nin Sahih’ine Yönelik Tenkit ve Tespitleri. (Buhari’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar Adlı Eseri Özelinde). In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 143-167.

Sezgin, Fuat (Ed.): “Kitāb Dalā’il al-qibla” li-Ibn al-Qāṣṣ (Das Buch über die Orientierung nach Mekka von Ibn al-Qāṣṣ). In: ZGAIW 4 (1987/88), 7-92; “Kitāb Dalā’il al-qibla” li-Ibn al-Qāṣṣ. Ar-riwāya aṯ-ṯāniya (Das Buch über die Orientierung nach Mekka von Ibn al-Qāṣṣ. Zweite Version). In: ZGAIW 5 (1989), 7-62.

Sezgin, Fuat (Ed.): Risālat Ibn Riḍwān fī Dafʻ maḍārr al-abdān bi-arḍ Miṣr (Die Abhandlung von Ibn Riḍwān über das Abwenden schädlicher Einflüsse auf den Körper im Klima Ägyptens). In: ZGAIW 6 (1990), 7-54.

Sezgin, Fuat (Hg.): Beiträge zur Erschließung der arabischen Handschriften in Istanbul und Anatolien. 1-4. Frankfurt: IGAIW, 1986.

Sezgin, Fuat (Hg.): Beiträge zur Erschließung der arabischen Handschriften in deutschen Bibliotheken. 1. Berlin und Bonn. 2. München und Hamburg. 3. Rostock, Erlangen, Halle, Karlsruhe, Göttingen, Tübingen, Leipzig, Heidelberg. 1-3. Frankfurt. IGAIW, 1987.

Sezgin, Fuat in Zusammenarbeit mit Gesine Degener, Carl Ehrig-Eggert, Norbert Löchter, Eckhard Neubauer, Ines Balçık (Hg.): Bibliographie der deutschsprachigen Arabistik und Islamkunde von den Anfängen bis 1986 nebst Literatur über die arabischen Länder der Gegenwart. 21 Bde. Erster Band: I. Allgemeines und Hilfsmittel der Forschung. Zweiter Band: Islam. Religion und Theologie. Recht und Sitte. Dritter Band: Arabische Sprache. Philologie. Vierter Band: Poesie und Prosa. Fünfter Band: Wissenschaftsgeschichte. Philosophie, Medizin und Naturwissenschaften. Sechster Band: Kulturgeschichte. Gewerbe, Handwerk und Künste. Siebenter Band: Geschichte, Wirtschaft und Verwaltung bis ca. 1800 (Kapitel VII. Erster Teil). Achter Band: Geschichte, Wirtschaft und Verwaltung ab ca. 1800 (Kapitel VII. Zweiter Teil). Neunter Band: Geographie. Volks- und Gesellschaftskunde (Kapitel VIII. Erster Teil). Zehnter Band: Arabische Länder im 19. und 20. Jahrhundert (Kapitel VIII. Zweiter Teil). Elfter Band: Nachträge. Inhaltsübersicht. Quellen. Zwölfter Band: Autoren A - B; Dreizehnter Band: Autoren C - F. Vierzehnter Band: Autoren G - H. Fünfzehnter Band: Autoren I - L. Sechszehnter Band: Autoren M - Q; Siebzehnter Band: Autoren R - So. Achtzehnter Band: Autoren Sp - Z. Neunzehnter Band: Register der Rezensenten; Zwanzigster Band: I. Personenregister. II. Register der Primärliteratur. Einundzwanzigster Band: Register der Sachbegriffe unter Einschluß ethnischer und geographischer Namen. Frankfurt: IGAIW, 1990-1995. Rez.: W. Werkmeister: IfB 2,3/4 (1994), 784-787.

Sezgin, Fuat in Zusammenarbeit mit Norbert Löchter, Eckhard Neubauer, Gesine Yıldız (Hg.): Bibliographie der deutschsprachigen Arabistik und Islamkunde 1987-1994 und Nachträge. 6 Bde. Erster Band: I. Allgemeines. II. Islam. Religion und Theologie. III. Recht und Sitte. Zweiter Band: III. Arabische Sprache. Philologie. IV. Poesie und Prosa. Dritter Band: V. Wissenschaftsgeschichte. Philosophie, Medizin und Naturwissenschaften. VI. Kulturgeschichte. Gewerbe, Handwerke und Künste. Vierter Band: VII. Erster Teil: Geschichte, Wirtschaft und Verwaltung bis ca. 1800. Fünfter Band: VII. Zweiter Teil: Geschichte, Wirtschaft und Verwaltung ab ca. 1800. Sechster Band: Geographie, Volks- und Gesellschaftskunde. Arabische Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt: IGAIW, 2001-2006.

Sezgin, Fuat: İslam Bilim ve Teknoloji Tarihine Bir Bakış. In: Akademik Araştırmalar Dergisi = Journal of Academic Studies 12,1/47-48 (2010/2011), 113-130.

Sezgin, Fuat: 1984 Yılından 2011 Yılına Kadar Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Yayınlarına Yazılan Avrupa Dillerindeki Önsözler. İstanbul: Timaş, 2015.

Sezgin, Fuat: Al-Uṣūl al-ʻarabīya li-l-ḫarā’ṭ al-ūrubbīya bain al-qarn aṯ-ṯāliṯ ʻašar wa-ṯ-ṯāmin ʻašar li-l-mīlād (Arabische Grundlagen europäischer Karten vom 13. bis zum 18. Jahrhundert). In: ZGAIW 14 (2001) 7-40.

Sezgin, Fuat: Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis. Istanbul: Boyut, 2013.

Sezgin, Fuat: Amerika’nın Müslümanlar Tarafından Kristof Kolomb Öncesi Keşfi. In: Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları = Islamic University of Europa Journal of Islamic Research 1/1 (2008), 5-19.

Sezgin, Fuat: Arab - Islâm Ilminde Isnadın Ehemiyyeti. Übers. Habil Nazlıgül. In: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/10 (2014), 251-263.

Sezgin, Fuat: Arab Origin of European Maps. In: ZGAIW 15 (2002/03), 1-24.

Sezgin, Fuat: Astronomy Geography and Navigations in Islamic Civilization. Istanbul: Boyut, 2010.

Sezgin, Fuat: Atıf Efendi Kütüphanesinin Vakfiyesi. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 6 (1954), 132-144.

Sezgin, Fuat: Bedî‘ İlminin Tekamülü ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Bediiyyelere Ait Yazmalar Kataloğu. İstanbul (Üniversitesi): Lisans Bitirme Tezi, 1947.

Sezgin, Fuat: Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar. Ankara: Habil., 1954; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1956; Istanbul: Ibrahim Horoz, 1956; ND: Ed. Ali Dere. Ankara: Kitâbiyât, 2010; (Teilübersetzung von Serdar Kurnaz): (Die Quellen al-Buḫārīs -) Die ersten schriftlichen Quellen der Ḥadīṯe. In: ZIS 1 (2011), 36-43; (Die Quellen al-Buḫārīs -) Die Zusammentragung der Ḥadīte (tadwīn); Übertragung des Wissens/Überlieferung der Ḥadīṯe (taḥammul al-ʿilm. In: ZIS 2 (2011), 63-71; Die Quellen al-Buḫārīs - Al-Buḫārī und taḥammul al-ʿilm; Die Anordnung der Ḥadīṯe nach Kapiteln. In: ZIS 3 (2012), 53-68; Die Quellen al-Buḫārīs. In: ZIS 4 (2012), 38-47.

Sezgin, Fuat: Das Problem des Ǧābir ibn Ḥayyān im Lichte neu gefundener Handschriften. In: ZDMG 114 (1964), 255-268.

Sezgin, Fuat: Der Kalif al-Ma’mūn und sein Beitrag zur Weltkarte. Arabischer Ursprung europäischer Karten. In Forschung Frankfurt (2000), 22- 31.

Sezgin, Fuat: eş-Şi‘ru’l-Arabiyyü’l-kadîm beyne’l-asâleti ve’l-intihâl. In: Vorträge zur Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften; Muḥāḍarāt fī Tā’rīḫ al-ʻUlūm al-ʻArabiyya al-Islamiyya. Frankfurt: IGAIW, 1984. S. 159-166; Orijinallik ve İntihâl Arasında Eski Arap Şiiri. Çev. Hasan Taşdelen. In: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/5 (1993), 311-316.

Sezgin, Fuat: Fıkıh Literatürüne Giriş. Übers. Said Nuri Akgündüz. In: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/4 (2014), 65-72.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. I: Qur’ānwissenschaften. Ḥadīṯ. Geschichte. Fiqh. Dogmatik. Mystik. Bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1967; Tā’rīḫ at-Turāṯ al-ʻArabī. Übers. Maḥmūd Fahmī Hiǧāzī. Riyad: Wazārat at-Taʻlīm, 1411/1991; Arap - İslâm Bilimleri Tarihi I. Istanbul: Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, 2015². Rez.: J. Fück: OLZ 68 (1973), 150-151; K. Petráček: ArOr 39 (1971), 236-238; B. Spuler: Der Islam 46 (1970), 124-126; F. Steppat: BiOr 32 (1975), 404-406; R. Veselý: RO 34 (1968/69), 139-143; A. Sayılı: Belleten 47/185 (1983), 453-454; H. Hansu: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34 (2016), 221-228.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. II: Poesie bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1975. Rez.: M. Fleischhammer: OLZ 81 (1986), 55-58; F. Steppat: BiOr 36 (1979), 230-232; J. van Ess: WO 9 (1977/1978), 318-322; G. Schoeler: ZDMG 131 (1981), 404-410; R. Weipert: Beiträge zur „Geschichte des arabischen Schrifttums“. In: ZGAIW 2 (1985), 235-276.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. III: Medizin, Pharmazie, Zoologie, Tierheilkunde bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1970. Rez.: H. Schipperges: Sudhoffs Archiv 56 (1972), 101; F. Steppat: BiOr 32 (1975), 404-406.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. IV: Alchimie - Chemie - Botanik - Agrikultur bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1971. Rez.: F. Rex: Der Islam 49 (1972), 305-310.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. IX: Grammatik bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1984. Rez.: C. Gilliot: Arabica XXXIV (1987), 123-125; K. Versteegh: Historiographia Linguistica 12,3 (1985), 452-461.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. V: Mathematik bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1974. Rez.: D. A. King: Notes on the Sources for the History of Early Islamic Mathematics. In: Journal of the American Oriental Society 99,3 (Jul. - Sep. 1979), 450-459; Y. Dold-Samplonius: Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete 299 (1975), 11-12; P. Kunitzsch: ZDMG 127 (1977), 128-132; O. Spies: WI 17 (1976/77), 241-242; F. Steppat: BiOr 36 (1979), 231-232.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. VI: Astronomie bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1978.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. VII: Astrologie - Meteorologie und Verwandtes bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1979.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. VIII: Lexikographie bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1982. Rez.: T. Seidensticker: ZDMG 135 (1985), 107-112; K. Versteegh: Historiographia Linguistica 12,3 (1985), 452-461.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. X: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland, historische Darstellung, Teil 1. Frankfurt: IGAIW, 2000.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. XI: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland, historische Darstellung, Teil 2. Frankfurt: IGAIW, 2000.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. XII: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland, Kartenband. Frankfurt: IGAIW, 2000.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. XIII: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland. Autoren. Frankfurt: IGAIW, 2007.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. XIV: Anthropogeographie. Teil 1: Gesamt- und Ländergeographie. Stadt- und Regionalgeographie. Frankfurt: IGAIW, 2010.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. XV: Anthropogeographie. Teil 2: Topographie - Geographische Lexika. Kosmographie - Kosmologie. Reiseberichte. Frankfurt: IGAIW, 2010.

Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. XVI: Schöngeistige Literatur. Teil 1: Poetik, Rhetorik und Literaturtheorie, Dichterbücher, Anthologien, Kunstprosa. Frankfurt IGAIW, 2015.

Sezgin, Fuat: Geschichte des arabischen Schrifttums. Bd. XVII: Schöngeistige Literatur. Teil 2: Bildungs- und Unterhaltungsliteratur. Frankfurt: IGAIW, 2015.

Sezgin, Fuat: Hadis Musennefatının Mebdei ve Ma’mer b. Raşid’in Câmi‘i. In: Türkiyat Mecmuası 12 (1955), 115-134.

Sezgin, Fuat: İslâm Bilim Tarihinde Duraklamanın Başlangıcı ve Yaratıcılığın Son Bulmasının Nedenleri. In: Orta Asya’da İslâm -Temsilden Fobiye- 1 (2012), 157-180.

Sezgin, Fuat: İslam Bilimlerinin Avrupa’ya Etkisi Büyük Oldu. In: Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları = Islamic University of Europa Journal of Islamic Research 2/3 (2009), 5-8.

Sezgin, Fuat: Islam Kültür Dünyasının Ilimler Tarihindeki Yeri. In: İslâmiyât 7/2 (2004), 9-19. Separat: Istanbul: Tuba, 2004.

Sezgin, Fuat: Islam Medeniyetinin Duraklama Sebepleri. In: Hadis Tetkikleri Dergisi ? (?), 205- 211.

Sezgin, Fuat: İslam Medeniyetinin Gerilemesi. In: Türk Yurdu 2,6/288 (1960), 23-27.

Sezgin, Fuat: Islam Tarihinde Rivayetlerin Değeri. In: 5. Türk Tarih Kongresi: Ankara 12-17 Nisan 1956 Kongreye Sunulan Tebliğler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1960. S. 243-252.

Sezgin, Fuat: Islam tarihinin kaynağı olmak bakımından Hadisin ehemmiyeti. In: Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 2/1 (1957), 19-36.

Sezgin, Fuat: İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Toplu Bir Bakış); The Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam (An Overview);متحف استنبول لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في الاسلام (نظرة عماة). Istanbul: Kültür A.Ş, 2010.

Sezgin, Fuat: Kitāb al-Āṯār al-ʻulwīya li-Ṯāwufirasfus (Die Meteorologie des Theophrast). In: ZGAIW 1 (1984), 9-49.

Sezgin, Fuat: Kültür Dünyasının İlimler Tarihindeki Yeri. In: İslâmiyât 9/1-4 (2006), 413-422.

Sezgin, Fuat: Macâz al-Qur’ân, yazan Abu Ubayda Ma’mar b. al-Mutanna’t-Taynî (ölm. 209 h.) Tefsir Tarihine Ait Bir Mukaddime. Istanbul (Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars filolojisi): yayımlanmamış doktora tezi nr. 313, 1950; Abū ʻUbayda Maʻmar ibn al-Muṯanna at-Taimī: Maǧāz al-Qur’ān. 2 Bde. Kairo: Maktabat al-Ḫānǧī, 1374/1954; ND: 1980; Beirut: Muʼassasat ar-Risāla, 1981.

Sezgin, Fuat: Müslümanların Bilimler Tarihinde 800 Yıl Süren Kreatif Merhalesini Ne Kadar Tanıyoruz? In: Türkiye IV. Dini Yayınlar Kongresi: Dini Klasikler: Tebliğler-Müzakereler (30-31 Ekim 2009 / Ankara). Ankara: ?, 2011. S. 23-31.

Sezgin, Fuat: Müslümanların Ilimler Tarihindeki Yeri. In: Bilim ve Sanat Dergisi 1/3 (1985), 203-217.

Sezgin, Fuat: Müslümanların İlimler Tarihindeki Yeri. In: İlim ve Sanat 3 (1985), 65-69.

Sezgin, Fuat: Müslümanların İlimler Tarihindeki Yeri. Übers. Sadık Kılıç. In: Güldeste 2/22 (1983), 21-28.

Sezgin, Fuat: Qaḍīyat iktišāf al-āla ar-raṣadīya „ʻaṣā Yaʻqūb“ (Zur Frage der Entdeckung des astronomischen Gerätes „Jakobsstab“). In: ZGAIW 2 (1985), 7-74.

Sezgin, Fuat: Tanınmayan Büyük Çağ. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi’nden. İstanbul: Timaş, 2010.

Sezgin, Fuat: Ṭarīqat Ibn al-Haiṯam fī maʻrifat ḫaṭṭ niṣf an-nahār (Ibn al-Haiṯam’s Methode zur Bestimmung der Mittagslinie). In: ZGAIW 3 (1986), 7-44.

Sezgin, Fuat: Üç macmūʻāt ar-rasā’il. In: İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 2/2-4 (1958), 231-256.

Sezgin, Fuat: Vorträge zur Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften; Muḥāḍarāt fī Tā’rīḫ al-ʻUlūm al-ʻArabiyya al-Islamiyya. Frankfurt: IGAIW, 1984; İslâm Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar. İstanbul: Timaş, 2012.

Sezgin, Fuat: Wissenschaft und Technik im Islam. 5 Bde. Frankfurt: IGAIW, 2003. Bd. 1: Einführung in die Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften; Bd. 2: Katalog der Instrumentensammlung des Instituts für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften. 1. Astronomie; Bd. 3: 2. Geographie. 3. Nautik. 4. Uhren. 5. Geometrie. 6. Optik; Bd. 4: 7. Medizin. 8. Chemie. 9. Mineralien; Bd. 5: 10. Physik und Technik. 11. Architektur. 12. Kriegstechnik. 13. Antike Objekte; Islam’da Bilim ve Teknik. Übers. Abdurrahman Aliy. Ankara: TUBA, 2007; Istanbul: Istanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., 2008²; Istanbul: Boyut, 2009-2012.

Sönmez, Nesim und Resul Geyik: Ülkemizde Yabancı Dil Eğitim Metodları - Prof. Dr. Fuat Sezgin Örneği-. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 457-471.

Sürmeli, Muhammed: Anılarla Prof. Dr. Muhammed Fuat Sezgin. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 59-68.

Sürmeli, Sefa Nur: İslâm Medeniyetinin Duraklamasına Fuat Sezgin’in Bakışı. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 127-135.

Taşdelen, Vefa: Reddiye Geleneğinin Çağdaş Temsilcisi: Fuat Sezgin. In: Uluslararası Sempozyum: Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, 10-12 Ekim 2018, Bişkek/Kırgızistan = International Symposium: The Contributions of Muslim Scholars of Central Asia to the Islamic Civilization, 10-12 October 2018. Bishkek/Kyrgyzstan: ?, 2019. S. 999-1008.

Tekelek, İdris: Türkiye’de Prof. Dr. Fuat Sezgin İle İlgili Yapılan Çalışmalar. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 381-394.

Tekiner, Halil: Prof. Dr. Fuat Sezgin (1924-2018) and his contributions to the history of medical sciences. In: Erciyes Med J 41,1 (2019), 121-124.

Turan, Sefer: Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin. Istanbul: Timaş, 2010; Bilim Tarihi Sohbetleri. Istanbul: Timaş, 2010².

Türk, Bedriye: Fuat Sezgin ve Siyer. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 303-309.

Ulukütük, Mehmet: Fuat Sezgin’in Bilimler Tarihi Paradigması: Gelecek bir Geçmiş Olarak Bilimler Tarihinin Tahayyülü ve İhsan Fazlıoğlu ile Tefekkürü. In: muhafazakâr düşünce 16/57 (temmuz-aralık 2019), 11-28.

Ünal, Şeyma Nur: Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Arap Edebiyatı. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 185-196.

Utbe, Abdurrahman: Maʿa’l-Mektebeti’l-ʿArabiyye. Beirut: ?, 1404/1984. S. 37-39.

Uyanık, Mevlüt: İslâm Dünyasinda Bilgi ve Bilim Tasavvurunun Yeniden İnşâsı -Fuat Sezgin Merkezli Bir İnceleme-. In: Keşf-i Kadîmden Vaz’-ı Cedîde İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Sıracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 331-375.

Yalçın, Seher: Fuat Sezgin’in Düşünce Dünyasında Genç Bilim İnsanları. In: I. Ulusal Genç Akademisyenler Sempozyumu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler, 2019. Ed. Feyza Betül Köse. Kahramanmaraş: KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019. S. 136-149.

Yılmaz, İrfan: Yitik Hazinenin Kaşifi Fuat Sezgin. Istanbul: Yitik Hazine, 2009; مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزكين. وجولة وثائقية في اختراعات المسلمين. Kairo: Dār Al Nīle, 2016.

Yücel, Doğuhan Murat: İslam Bilim Tarihçiliğinin Kalbi: FUAT SEZGİN - Hayatı ve Düşünceleri. In: EBABİL - Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı Dergisi 4 (2018), 64-67.

اصل, محمد كريمى زنجانى: درنگى كوتاه وانتقادى بر ميراث فؤاد سزگين. تازش فرهنگى به ايران. In: ايران شناسى  ڿهارشنبه 13 تير 1397 – 20 شوال 1439 – 4 جولاى 2018 – سال نود و دوم – شماره 41.27 – 6.

أورحيم, طارق محمد: المؤرخ فواد سزكين ومفاهيم صححها في تاريخ الحضارة الإسلامية. In: Mukaddime 8,2 (2017), 365-386.

جادو, طه محمد عبد الفتاح: فؤاد سزكين وجهوده اللغوية والبلاغية. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 513-527.

عبدالله, شهلة برهان: نظرة فؤاد سزكين في تدوين التاريخ الثقافي في العصر الأموي. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 545-563.

مراد, شريف: تأريخ علم الكلام والمتكلمين أ.د. فؤاد سيزكين وجهوده في خدمة. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 497-510.

النملة, علي بن إبراھيم: العمل مع الأستاذ الدكتور محمد فؤاد سزكين: تجرية علمية ذاتية. In: Fuat Sezgin ve Temel İslam Bilimleri. Güncel Tartışmalar - Teorik Teklifler. Ed. İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş, Mustafa Öztürk, Siracettin Aslan. Istanbul: Divan Kitap, 2019. S. 485-495.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 4904
Print Friendly, PDF & Email