Johann Jakob Reiske (1716-1774) (Bibliographie)

00Bobzin [unten]

Badawī, Abd ar-Raḥmān: موسوعات المستشرقين. Beirut: Dār al-ʻIlm li-l-Malāyīn, 1993³. S. 298-303.

Bär, Erika: Bibliographie zur deutschsprachigen Islamwissenschaft und Semitistik vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute. Bd. 3. Wiesbaden: Reichert, 1994. S. 321-322.

Bennholt-Thomsen, Anke und Alfredo Guzzoni: Gelehrsamkeit und Leidenschaft. Das Leben der Ernestine Christine Reiske (1735-1798). München: Beck, 1992. Rez.: B. Becker-Cantarino: „Dames de Lettres“ und „Die Ordnung der Geschlechter“. Neue Forschungen zu Frauen und Geschlecht in der frühen Neuzeit. In: Daphnis 23 (1994), 469-481; G. Strohmaier: OLZ 87 (1992), 375-376.

Ben-Tov, A.: Hellenism in the context of Oriental Studies. The case of Johann Gottfried Lakemacher (1695-1736). In: International Journal of the Classical Tradition 25 (2018), 197-314.

Bevilacqua, A.: How to organise the Orient. D’Herbelot and the Bibliothèque orientale. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 79 (2016), 213-261.

Bevilacqua, A.: The republic of Arabic letters. Islam and the European Enlightenment. Cambridge MA: ?, 2018.

Bobzin, Hartmut: Johann Jakob Reiske (1716-1774). In: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache 9 (1991), 385.

Bobzin, Hartmut: Reiske, Johann Jacob. In: NDB 21 (2003), 391-392.

Bursian, C.: Geschichte der classischen Philologie in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: ?, 1883.

Canard, M.: Une grande figure d’humaniste au XVIIIe siecle: Reiske, helléniste et arabisant. In: L’expansion arabo-islamique et ses répercussions. No. XIII. London: ?, 1974.

Cyranka, Daniel: Mahomet. Repräsentationen des Propheten in deutschsprachigen Texten des 18. Jahrhunderts. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. S. 409-420.

Döring, Detlef: Johann Jacob Reiskes Verbindungen zum wissenschaftlichen und literarischen Leben in Leipzig. In: Johann Jacob Reiske - Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans Georg-Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005. S. 117-140.

Ebert, H.-G., S. Häußler, Th. Hanstein und D. Kinitz: Auswahlbibliographie gedruckter Schriften von und über Johann Jakob Reiske. In: Johann Jacob Reiske – Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans Georg-Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005. S. 203-214.

Ebert, Hans-Georg: Johann Jacob Reiske. Geist und Vermächtnis. In: Johann Jacob Reiske – Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans-Georg Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005. S. 11-17.

Eck, Johann Georg: Vita Joannis Jacobi Reiskii. In: De vitis philologorum nostra aetate clarissimorum. Bd. IV. Hg. Gottlieb Christoph Harleß. Bremen: ?, 1772. S. 191-210.

Eichhorn, Johann Gottfried: Monumenta antiquissima historiae arabum. Post A. Schultensium collegit ediditque cum latina versione. Gotha: ?, 1775.

Eichhorn, Johann Gottfried: Nachtrag zu Reiskes Briefen über das arabische Münzwesen. In: Repertorium für biblische und morgenländische Litteratur 17 (1785), 209-284; 18 (1786), 1-78; ND: General Studies on Islamic Coins. Collected and Reprinted. I. Ed. Fuat Sezgin. Frankfurt: IGAIW, 2003. S. 149-304.

Förster, Richard: ???. In: Neue Jahrbücher für Pädagogik 19 (1916), 449-466.

Förster, Richard: Briefe an J. J. Reiske. Nachtrag. Leipzig: Teubner, 1917. Rez.: Anon.: LZ 69 (1918), 652.

Förster, Richard: J. J. Reiske und Friedrich der Große. In: Deutsche Revue (Stuttgart) (1891), 354-367.

Förster, Richard: Johann Jacob Reiske, ausgezeichneter Philolog. In: ADB 28 (1889), 129-143.

Fück, Johann: Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Leipzig: Harrassowitz, 1955. S. 108-124; يوهان يعقوب رايسكه. In: المستشرقون الالمان تراجمهم وما اسهموا به في الدراسات العربية. I. Hg. Salāḥ ad-Dīn Munǧid. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ǧadīd, 1978. S. 15-25.

Fück, Johann: Waraqa min ta’rīh al-istišrāq fī Almāniyā: Yūhān Yaʻqūb Rāyskah. In: FwF 2,4 (1964), 44-54. [Johann Jakob Reiske.]

Görgün, Hilal: REISKE, Johann Jacob (1716-1774). Şarkiyatçılığın öncülerinden, İslâm nümismatiğinin kurucusu, Grek ve Bizans uzmanı. In: DİA 34 (2007), 544-545.

Hamilton, Alastair: “To rescue the honour of the Germans”. Qur’an translations by eighteenth- and early nineteenth-century German Protestants. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 77 (2014), 173-209.

Hartmann, Anton Theodor: Über einen handschriftlichen Nachlaß des berühmten Reiske. In: LLZ (1822), 1985-1992.

Heidemann, Stefan: Die Entwicklung der Methoden der Islamischen Numismatik im 18. Jahrhundert – War Johann Jacob Reiske ihr Begründer? In: Johann Jacob Reiske – Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans Georg-Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005. S. 147-202.

Heidenreich, Marianne: Johann Jacob Reiskes Werke in den Rezensionen der Göttingischen Gelehrten Anzeigen. In: Offenheit und Interesse. Studien zum 65. Geburtstag von Gerhard Wirth. Amsterdam: ?, 1993. S. 61-84.

Herse, W.: Mitteldeutsche Lebensbilder. Bd. 4. Magdeburg: ?, 1929. S. 121-133.

Hirt, J. F.: Institutiones arabicae linguae. Jena: ?, 1770.

Irmscher, J.: Johann Jakob Reiske als Pädagoge des frühen Neuhumanismus. In: KLIO 58 (1976), 187-191.

Kaemmel, Otto: Geschichte des Leipziger Schulwesens. Leipzig: ?, 1909. S. 309, 370- 417.

Kaemmel, Otto: Johann Jakob Reiske als Lehrer. Ein Beitrag zu seiner Biographie. In: Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum 22 (1908), 200-218.

Katzer, Annette: Araber in deutschen Augen. Paderborn: Schöningh, 2008. S. 93-96.

Kolditz, Sebastian: Johann Jacob Reiske und die byzantinischen Studien. In: Johann Jacob Reiske – Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans Georg-Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005. S. 87-116.

Kuypers, G.: Ali Ben Abi Taleb. ? Rez.: J. J. Reiske: Nova acta eruditorum (1747), 535-540.

Lette, G. J.: Caab ben Zoheir. ? Rez.: J. J. Reiske: Nova acta eruditorum (1747), 679-701.

Liebrenz, Boris: Arabische, Persische und Türkische Handschriften in Leipzig. Geschichte ihrer Sammlung und Erschließung von den Anfängen bis zu Karl Vollers. Leipzig: Universitätsverlag, 2008. S. 56-61, 114-125.

Liebrenz, Boris: Gelehrtenstreit. In: Ein Garten im Ärmel. Islamische Buchkultur. Katalog zur Ausstellung in der Bibliotheca Albertina 10. Juli - 27. September 2008. Hg. Verena Klemm. Leipzig: Universitätsbibliothek, 2008. S. 61.

Liebrenz, Boris: Johann Jacob Reiskes arabistische Schüler. In: Heinrich Leberecht Fleischer - Leben und Wirkung. Ein Leipziger Orientalist des 19. Jahrhunderts mit internationaler Ausstrahlung. Hg. Hans-Georg Ebert, Thoralf Hanstein. Frankfurt: Lang, 2013. S. 169-196.

Loop, Jan: Arabic poetry as teaching material in early modern grammars and textbooks. In: The teaching and learning of Arabic in early modern Europe. In: The teaching and learning of Arabic in early modern Europe. Eds. Jan Loop, Alastair Hamilton, Charles Burnett. Leiden: Brill, 2017. S. 230-251.

Loop, Jan: Johann Jacob Reiske. In: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 14. Central and Eastern Europe (1700-1800). Eds. David Thomas, John Chesworth. Leiden: Brill, 2020. S. 192-209.

Loop, Jan: Kontroverse Bemühungen um den Orient. Johann Jakob Reiske und die deutsche Orientalistik seiner Zeit. In: Johann Jacob Reiske - Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans Georg-Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: EVA, 2005. S. 45-85.

Loop, Jan: Language of Paradise. Protestant Oriental scholarship and the discovery of Arabic poetry. In: Confessionalisation and erudition in early modern Europe. An episode in the history of the humanities. Eds. Nicholas Hardy, Dmitri Levitin. Oxford: Oxford University, 2019. S. 395-415.

Lowth, Robert: De sacra poesi Hebraeorum. ? Rez.: J. J. Reiske: Zuverläßige Nachrichten 169 (1754), 631-653, 832-858.

Michaelis, Johann David: Beurtheilung der Mittel, welche man anwendet, die ausgestorbene hebräische Sprache zu verstehen. Göttingen: ?, 1757. Rez.: J. J. Reiske: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 7 (1757), 294-300.

Michaelis, Johann David: Reiskes Leben. In: Neue Orientalische und Exegetische Bibliothek 1 (1786), 132-160; Gegendarstellung: Ernestine Reiske: An das Publicum. In: Allgemeine Literatur-Zeitung (1786), ? {Niedersächsische Landesbibliothek, Göttingen, H. lit. Biog. IV, 8444.}

Morus, Samuel Friedrich Nath.: De vita Joannis Jacobi Reiskii, arabicae linguae professoris in Academia Lipsiensi. Leipzig: ?, 1777. Rez.: J. B. Köhler/Cl.: AdB 30 (1777), 569-585; Anon.: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 24 (1777), Zugabe, 14-15; J. B. Köhler:

Nowak, Peter: Der Zörbiger Arabist Johann Jacob Reiske und der Zörbiger Mediziner und Hochschullehrer August Gottlieb Richter. In: Johann Heinrich Schulze und seine Zeit. Hg. Wolfram Kaiser, Arina Völker. Halle: Martin-Luther-Universität, 1988. S. 243-253.

Preißler, Holger und Daniel Kinitz: Arabistik. In: Geschichte der Universität Leipzig 1409-2009. Bd. 4,1. Hg. Ulrich von Hehl u. a. Leipzig: Universitätsverlag, 2009. S. 416-418.

Preißler, Holger: Arabistik in Leipzig (vom 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts). In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 28 (1979), 87-105.

Preißler, Holger: Ein Einsamer in Leipzig? Zu Reiskes Beziehungen in Leipzig 1746 bis 1776. In: Johann Heinrich Schulze und seine Zeit. Hg. Wolfram Kaiser, Arina Völker. Halle: Martin-Luther-Universität, 1988. S. 185-191.

Preißler, Holger: Orientalische Studien in Leipzig vor Reiske. In: Johann Jacob Reiske – Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans Georg-Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005. S. 19-43.

Rasmussen, S. T.: Additamenta ad historiam Arabum ante Islamum excerpta ex Ibn Nabatah, Nuveirio, atque Ibn Koteibah. Kopenhagen: ?, 1821.

Rasmussen, S. T.: De orientalske samlinger. En guide – The oriental collection. A guide. Copenhagen: ?, 2016.

Rauchstein, Maike: Fremde Vergangenheit. Zur Orientalistik des Göttinger Gelehrten Johann David Michaelis (1717-1791). Bielefeld: Transcript, 2017. S. 110-134.

Reiske, Johann Jacob: Aus dem Nachlaß. Mit Anmerkungen und bibliographischen Nachträgen herausgegeben von Johann Gottfried Eichhorn. In: Repertorium für biblische und morgenländische Literatur 9 (1781), 197-268; 10 (1781), 165-240; 11 (1782), 1-44; 17 (1785), 209-284; 18 (1786), 1-78.

Reiske, Johann Jakob (Bearb.): Geschichte der Araber und Asier. In: Allgemeine Weltgeschichte. Bd. 6,1/2. Hg. Wilhelm Guthrie. Aus dem Englischen übersetzt. Aus den Originalschriftstellern berichtigt und mit Anmerkungen versehen von Christian Gottlob Heyne. Leipzig: ?, 1768-1769.

Reiske, Johann Jakob und Johann Ernst Faber: Opuscula medica ex monumentis Arabum et Ebraeorum. Halle: ?, 1776. [Manna.] Rez.: Va.: AdB 34 (1778), 194; Anon.: FGA (1776), 653-656; (1777), 774-776; Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen (1776), 631-632; GGA Zugabe 24 (1777), 463-464; Gothaische gelehrte Zeitungen 4,2 (1777), 524.

Reiske, Johann Jakob: Abi ’l-Walidi Ibn Zeiduni Risalet seu epistolium arabice et latine cum notulis edidit. Leipzig: Gleditsch, 1755. Rez.: J. Chr. Gottsched: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 6 (1756), 879-882; Anon.: Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen (1756), 621-624; GGA 4,2 (1756), 1286-1287.

Reiske, Johann Jakob: Abi Mohammed el Kasem Bascensis vulgo Haririi XXVI Rakda seu variegatus dictus. E codicibus manuscriptio una cum scholiis arabice edidit et vertil viroque periillustri Gothofredo Langio gratulatusert J. J. Reiske. Leipzig: ?, 1737.

Reiske, Johann Jakob: Abulfeda annales moslemici latinos ex arabicos fecit. Leipzig: ?, 1754. Rez.: J. Chr. Gottsched: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 5 (1755), 165-173; Anon.: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 3,1 (1755), 249-252; Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen (1754), 496, 686-688.

Reiske, Johann Jakob: Abulfedae annales moslemici arabice et latine, opera et studiss. Nunc primum edidit I. G. C. Adler. 5 Bde. Kopenhagen: ?, 1789-1794. Rez.: J. G. Eichhorn: ABBL 2 (1789/90), 877-917; 8 (1797-99), 940-942; O. G. Tychsen: Neueste Critische Nachrichten 16 (1790), 56-57, 267; Anon.: GGA 37,1 (1790), 321-328; ALZ 4 (1791), 478-480; 3 (1792), 449-452; 1 (1795), 483-488.

Reiske, Johann Jakob: Abulfedae Tabula Syriae cum excerpto geographico ex Ibn ol Wardii Geographia et Historia naturali. Arabice nunc primum edidit, latine vertit, notis explanavit Io. Bernhardus Koehler. Accessere Jo. Jacobi Reiskii V.C. animatversiones ad Abulfedam et prodigdagmata et historiam et geographiam orientalem. Leipzig: Litteris Schoenermarkii, 1766.

Reiske, Johann Jakob: Anmerkung über eine merkwürdige Stelle aus dem Abulfeda, das Haarabschneiden der Morgenländer betreffend. In: Hamburgisches Magazin 17 (1756), 592-604.

Reiske, Johann Jakob: Antwort auf die Frage: Ob die Araber schon in den ältesten Zeiten gereimte Verse gemachet. In: Gottscheds Neuer Büchersaal der schönen Wissenschaften und freyen Künste 10,1 (1750), 227-234.

Reiske, Johann Jakob: Aṭ-Ṭuġrā’ī: Lāmīyat al-ʻaǧam; Thograi‘s sogenanntes Lammisches Gedicht aus dem Arabischen übersetzt nebst einem kurzen Entwurf der arabischen Dichterey. Friedrichstadt: Hagemüller, 1756. Rez.: J. Chr. Gottsched: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 6 (1756), 233-237; Anon.: Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen (1756), 203-207; GGA 4,2 (1756), 683-685.

Reiske, Johann Jakob: Briefe über das arabische Münzwesen. (Aus dem Nachlaß.). Mit Anmerkungen und Zusätzen von Johann Gottfried Eichhorn. In: Repertorium für biblische und morgenländische Litteratur 9 (1781), 197-268; 10 (1781), 165-240; 11 (1782), 1-44; 17 (1785), 209-284; 18 (1786), 1-17; ND: General Studies on Islamic Coins. Collected and Reprinted. I. Ed. Fuat Sezgin. Frankfurt: IGAIW, 2003. S. 1-148.

Reiske, Johann Jakob: Briefe von ihm und seiner Frau, die arabische Literatur … betreffend. In: Murr’s Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Literatur 10 (1783), 264-290.

Reiske, Johann Jakob: Briefe. Hg. Richard Förstner. Leipzig: Hirzel, 1897. Rez.: B.: LZ (1897), 817-819; S. Fraenkel: ZDMG 53 (1898), 714-716; U. von Wilamowitz-Moellendorff: DLZ 19 (1898), 753-756.

Reiske, Johann Jakob: Conjecturae in Jobum et proverbia Salomonis, cum ejusdum oratione de studio arabicae linguae. Leipzig: Sommeri, 1779. Rez.: Anon.: GGA 26,2 (1779), 1166-1167; Anon.: AdB 47 (1781), 560-564.

Reiske, Johann Jakob: De Actamo philosopho Arabico praefatus. Ad actum oratorium in schola Nicoolaitana ad d. XVI Julii h. a. horis antemeridiannis celebrandum invitat I. I. Reiske. Leipzig: Ex offficina Langenhemia, 1759.

Reiske, Johann Jakob: De arabum epocha vetustissima, Sail ol Arem, id est „reptura catarractae Marebensis“ dicta disserit. Leipzig: Apud Geo. Wilh. Pouillard, 1748. Rez.: Anon.: Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen auf das Jahr (1749), 366-368. [Sail al-arīm.]

Reiske, Johann Jakob: Der Einfluß der arabischen Sprache in den Wissenschaften. In: Neue Zeitungen von gelehrten Sachen (1748), 709-712.

Reiske, Johann Jakob: Dissertatio de Principibus Muhammedanis qui aut ab cruditione aut ab amore literarum et literatorum claruerunt. Leipzig: Breitkopf, 1747.

Reiske, Johann Jakob: Dissertatio inauguralis exhibens Miscellaneae aliquot abservationes medicae ex Arabum monumentis. Lugduni Batavorum: Eliae Luzac, 1746.

Reiske, Johann Jakob: Eine arabische Geschichte. In: Hamburgisches Magazin 17 (1756), 584-591. [Über die Tugenden der Araberinnen bei Ibn an-Nadīm von Muḥammad b. Isḥāq.]

Reiske, Johann Jakob: Gedanken, wie man der arabischen Literatur aufhelfen könne und solle. In: Geschichte der königlichen Akademie der schönen Wissenschaften zu Paris, darinnen verschiedene Zusätze und Verbesserungen, nebst einem ausführlichen Register über alle zehn Theile enthalten sind…. Bd. 11. Leipzig: ?, 1757. S. 148-200.

Reiske, Johann Jakob: Geschichte eines Arabers, mit Namen Kais Ibn Zohair. In: Hamburgisches Magazin 18 (1757), 544-560. [Muḥammad b. Muḥammad b. Nubāta: Qais b. Zuhair al-ʻAbsī.]

Reiske, Johann Jakob: Marai, Sohn des Josephs, von Jerusalem. Geschichte der Regenten in Egypten. Aus dem Arabischen übersetzt. In: (Büsching’s) Magazin für die neue Historie und Geographie 5 (1771), 366-454. [Marʻī b. Yūsuf al-Karmī.]

Reiske, Johann Jakob: Miscellanea medica ex Arabum monimentis. In: Opuscula medica ex monumentis Arabum et Ebraeorum. Halle: ?, 1777. S. 1-80; ND: Studies on Ibn Abī Uṣaibiʻa (d. 1270) and his ʻUyūn al-anbā’ fī ṭabaqāt al-aṭibbā’. Collected and Reprinted. II. Ed. Fuat Sezgin. Frankfurt: IGAIW, 1995. S. 1-82.

Reiske, Johann Jakob: Muthmaßung von dem Ursprunge und der Bedeutung der sogenannten Vermählung des venetianischen Dogen mit dem adriatischen Meere. In: Hamburgisches Magazin 19 (1757), 37-51.

Reiske, Johann Jakob: Oratio studium Arabicae linguae commendans. In: Conjecturae in Jobum et proverbia Salomonis, cum ejusdum oratione de studio arabicae linguae. Leipzig: Sommeri, 1779. S. 219-292.

Reiske, Johann Jakob: Primae lineae historiae regnorum arabicorum et rerum ab arabibus medio inter Christum et Muhammedem tempore gestarum. Cum tabulis genealogicus tribuum arabicarum. Hg. Ferdinand Wüstenfeld. Göttingen: ?, 1847. { H.ant. 319 q.} Rez.: Anon.: ZDMG 1 (1847), 369-370.

Reiske, Johann Jakob: Proben der arabischen Dichtkunst in verliebten und traurigen Gedichten, aus dem Motanabbi, Arabisch und Deutsch, nebst Anmerkungen. Leipzig: Löper, 1765. Rez.: Anon.: Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen (1765), 391-392; GGA 12,1 (1765), 465-471.

Reiske, Johann Jakob: Proben der arabischen Dichtkunst, in einem Auszug aus dem Almotanabbi. In: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 5 (1755), 281-289.

Reiske, Johann Jakob: Prodidagmata ad Hagji Chalifae librum. In: Abulfedae Tabula Syriae cum excerpto geographico ex Ibn ol Wardii Geographia et Historia naturali. Arabice nunc primum edidit, latine vertit, notis explanavit Io. Bernhardus Koehler. Accessere Jo. Jacobi Reiskii V.C. animatversiones ad Abulfedam et prodigdagmata et historiam et geographiam orientalem. Leipzig: Litteris Schoenermarkii, 1766. S. 215-240.

Reiske, Johann Jakob: Sammlung einiger arabischer Sprüchwörter, die von den Stecken oder Stäben hergenommen sind. Leipzig: Gleditsch, 1758; 1763². Rez.: J. Chr. Gottsched: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 8 (1758), 705-717.

Reiske, Johann Jakob: Tharaphae Moallakah cum Scholiis Nahas e. mss. Leidensibus Arabice edidit. Leiden: ?, 1742.

Reiske, Johann Jakob: Von ihm selbst aufgesetzte Lebensbeschreibung (nebst einem gelehrten Briefwechsel). Herausgegeben von seiner Frau Ernestine Christiane Reiske. Leipzig: Nauck, 1783. Rez.: Anon.: Gothaische gelehrte Zeitungen 10,2 (1783), 489-492; J. D. Michaelis: Neue Orientalische und exegetische Bibliothek 1 (1786), 131-160.

Reiske, Johann Jakob: Vorschlag einer zu veranstaltenden Ausgabe der arabischen Historie des Abulfeda. In: Zuverlässige Nachrichten von dem gegenwärtigen Zustande, Veränderung und Wachstum der Wissenschaften 10 (1749), 844-860.

Reiske’s Verzeichnis der orientalischen Manuskripte auf der Kurfürstlichen Bibliothek zu Dresden. In: Memorabilien (Leipzig) 4,1 (1792).

Sacy, Antoine Isaac Silvestre de: De l’utilité de l’étude de la poésie Arabe. Paris: ?, 1826.

Sandys, J. E.: A History of Classical Scholarship. Bd. 3. Cambridge: ?, 1908. S. 14-19.

Schlözer, August Ludwig von: Michaelis und Reiske. Anhang zu Michaelis litterarischem Briefwechsel. A. Arabische Druckerei. In: Deutschland (Berlin) 2,4 (1796), 190-225, 228.

Schultens, Heinrich Albert: Epistola prima (et secunda) ad Ampl. et. excell. virum F.O. Menkenium perscripta. Leiden: ?, 1749.

Schultens, Heinrich Albert: Proverbia Salomonis. Versionem latinam ad hebraeum fontem expressit … Leiden: ?, 1748. Rez.: J. J. Reiske: Nova Acta Eruditorum (1749), 5-20.

Schultens, Heinrich Albert: Thomas Erpenii Grammatica Arabica Cum Fabulis Locmanni, Etc. Accedunt Excerpta Anthologiae Veterum Arabiae Poetarum Quae Inscribitur Hamas Abi Temmam ex Mss. Biblioth. Academ. Batavae Edita, Conversa et notis illustrata ab Alterbo Schultens. Praefato, Imaginariam Linguam, Scriptionem, & Lineam Sanctam Judaeorum confutat. Leiden: ?, 1748. Rez.: J. J. Reiske: Nova Acta Eruditorum (1748), 689-704.

Simon, Hermann: Ein Nachtrag zur Ehrung des Johann Jacob Reiske (1716-1774). In: KLIO 62 (1980), 535.

Simon, Hermann: Johann Jacob Reiske als Begründer der orientalischen Numismatik. In: KLIO 58 (1976), 211-219.

Strohmaier, Gotthard: Johann Jacob Reiske - Byzantinist und Arabist der Aufklärung. In: KLIO 58 (1976), 199-209; ND: Von Demokrit bis Dante. Die Bewahrung antiken Erbes in der arabischen Kultur. Hildesheim: Olms, 1996. S. 501-511.

Strohmaier, Gotthard: Johann Jacob Reiske – der Märtyrer der arabischen Literatur. In: Das Altertum 20 (1974), 166-179.

Strohmaier, Gotthard: Johann Jacob Reiske über die Aufgaben der Arabistik. In: Orientalische Philologie und arabische Linguistik = AALA Sonderheft 2 (1990), 24-27; ND: Von Demokrit bis Dante. Die Bewahrung antiken Erbes in der arabischen Kultur. Hildesheim: Olms, 1996. S. 512-515.

Strohmaier, Gotthard: Johann Jacob Reiske, ein Orientalist ohne Orientalismus. In: Johann Jacob Reiske – Leben und Wirkung. Ein Leipziger Byzantinist und Begründer der Orientalistik im 18. Jahrhundert. Hg. Hans Georg-Ebert, Thoralf Hanstein. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005. S. 141-145; ND: Zwischen Islamismus und Eurozentrismus. Mosaiksteine zu einem Bild arabisch-islamischen Erbes. Wiesbaden: Harrassowitz, 2012. S. 55-59.

Strohmaier, Gotthard: Reiske und Bianconi. In: Winckelmann und Nöthnitz. Hg. Max Kunze. Stendal: ?, 1976. S. 69-76.

Von der seel. Reiskens arabischen Manuscripten. In: Orientalische und exegetische Bibliothek 7 (1774), 180-181.

Vrolijk, Arnoud: “Entirely free from the urge to publish”. H. A. Schultens, J. J. Reiske, E. Scheidius and the 18th-century attempts at an edition of the Arabic proverbs of al-Maydānī. In: From codicology to technology. Islamic manuscripts and their place. Eds. Stefanie Brinkmann, Beate Weismüller. Berlin: Frank & Timme, 2012. S. 59-80.

حمدان ,عبد الحميد صالح: طبقات المستشرقين. مكتبة مدبولى. ص ٢٤-٢٥.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 2668
Print Friendly, PDF & Email