André du Ryer (1590-1672) (Bibliographie)

{MS Paris, BNF – français 3934, fols 122v-123r} [Brief von Jacques Dupuy zu Claude Saumaise (31.05.1647) über die Koranübersetzung des Ryers.]

Badawī, Abd ar-Raḥmān: موسوعات المستشرقين. Beirut: Dār al-ʻIlm li-l-Malāyīn, 1993³. S. 327.

Binark, Ismet und Halit Eren: World Bibliography of translations of the meanings of the Holy Qur’an: printed translations 1515-1980. Edited with Introduction Ekmeleddin İhsanoǧlu. Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture, 1986. S. 58-60, 110-112, 180-185.

Bychkova, T. A. und M. M. Giurevich: Opisanie izdanii grazhdanskoi pechati. 1708-ianuar 1725 g. Moscow: ?, 1955. S. 199-200.

Carnoy, Dominique: Représentations de l’islam dans la France du XVIIe siècle. La ville des tentations. Paris: L‘Harmattan, 1998. S. 41-46.

Chauvin, Victor: Bibliographie des ouvrages arabes. X. Le Coran et la Tradition. Leipzig: ?, 1907. S. 126ff.

Derost, J. B.: Notice sur André Du Ryer. In: Bulletin de la Société d’Etudes du Brionnais (1935), 237-252.

Duman, Musa und Fatih Kemik: Non-harmonic forms in the grammar of André du Ryer. In: Spoken Ottoman in mediator texts. Eds. Éva Á. Csató, Astrid Menz, Fikret Turan. Wiesbaden: Harrassowitz, 2016. S. 89-95.

Durand, D.: Eclaircissemens sur la religion mahométane. In: A. Reland: La religion des Mahométans. Trad. D. Durand. The Hague: ?, 1721. S. XLIX-L.

Enay, Marc-Edouard: Mohammed und der Heilige Koran. Hamburg: Orient-Antiquariat, 1995. S. 76-79.

Feingold, M.: “The Turkish Alcoran”. New light on the 1649 English translation of the Koran. In: Huntington Library Quarterly 75 (2013), 475-501.

Fisch, Michael: André du Ryer (1590-1672). In: Umm-al-kitâb. Ein kommentiertes Verzeichnis deutschsprachiger Koran-Ausgaben von 1543 bis 2013 - 470 Jahre europäisch-abendländische Koranrezeption. Berlin: Schiler, 2013. S. 37-38.

Hamilton, Alastair: “To divest the East of all its manuscripts and all its rarities”. The unfortunate embassy of Henri de Gournay de Marcheville. In: The republic of letters and the Levant. Eds. A. Hamilton, M. van den Boogert, B. Westerweel. Leiden: Brill, 2005. S. 123-150.

Hamilton, Alastair: André Du Ryer. In: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 9. Western and Southern Europe (1600-1700). Eds. David Thomas, John Chesworth. Leiden: Brill, 2017. S. 453-465.

Kappler, Matthias: Early European grammars of Ottoman Turkish in Greek translation: a Greek version of Du Ryer’s “Rudimenta grammatices linguae Turcicae” (1630). In: Turkic Languages 5,1 (2001), 120-137.

Keyser, M. (Hg.): Glazemaker 1682-1982. Catalogus bij een tentoonsteling over de vertaler Jan Hendriksz Glazemaker in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Amsterdam: ?, 1982. S. 30-32.

Larzul, S.: Du Ryer, André. In: Dictionnaire des orientalistes de langue française. Ed. F. Pouillon. Paris: ?, 2008. S. 338-339.

Lemke, Kathrin: André du Ryer. In: Glaubensbuch und Weltliteratur. Koranübersetzungen in Deutschland von der Reformationszeit bis heute. Katalog zur Ausstellung: Koranübersetzungen - Brücke zwischen Kulturen. Gedruckte Werke aus dem Zentralinstitut Islam-Archiv Deutschland Amina-Abdullah-Stiftung. Hg. Hartmut Bobzin, Peter Kleine. Arnsberg: Stadtarchiv, 2007. S. 20.

Malcolm, N.: „The Turkish Alcoran”. A postscript. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 77 (2014), 145-171.

Malcolm, N.: The 1649 English translation of the Koran. Its origins and significance. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 75 (2012), 261-295.

Matar, Nabil: Alexander Ross and the first English translation of the Qur’an. In: The Muslim World 88 (1998), 81-92.

Matar, Nabil: Islam in Britain 1558-1685. Cambridge: Cambridge University, 1998. S. 46, 76-82, 159.

Pintard, R.: Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle. 1. Paris: ?, 1943. S. 85-86.

Richard, Francis und Alastair Hamilton: André du Ryer and Oriental studies in seventeenth-century France. London: The Arcadian Library, 2004. Rez.: A. Gunny: JIS 16,3 (2005), 409-411.

Ryer, André du (Übers.): Gulistan, ou l’Empire des Roses. Composé par Sadi. Prince des Poëtes Turcs et Persans. Paris: ?, 1634.

Ryer, André du: Dictionarium Turcolatinum. {MS Paris, BNF – Supplément turc 465; MS Paris, BNF – Supplément turc 464.}

Ryer, André du: L’Alcoran de Mahomet, Translaté d’Arabe en François. Par le Sieur Du Ryer, Sieur de la Garde Malezair. Paris: Antoine de Sommaville, 1647; L’Alcoran de Mahomet, traduit d’Arabe en François. Paris: Antoine de Sommaville, 1649; L’Alcoran de Mahomet. Amsterdam: Johannes Janssonius, 1649; L’Alcoran de Mahomet. Amsterdam: Elsevier, 1649; L’Alcoran de Mahomet, Translaté d’Arabe en François. Paris: Antoine de Sommaville, 1672; L’Alcoran de Mahomet. Leiden: ?, 1672; L’Alcoran de Mahomet, traduit d’Arabe en François. The Hague: Adriaan Moetjens, 1683; L’Alcoran de Mahomet. The Hague: Adriaan Moetjens, 1685; L’Alcoran de Mahomet. Paris: Jean-François Lucas, 1719; L’ Alcoran de Mahomet translaté d’arabe en françois, par le Sieur Du Ryer, Sieur de la Garde Malezair. Paris: Jean-François Lucas, 1723; L’Alcoran de Mahomet, traduit d’Arabe en François. Amsterdam: Pierre Mortier, 1734; L’Alcoran de Mahomet, traduit de l’arabe par André Du Ryer. Amsterdam: Pierre Mortier, 1746; L’Alcoran de Mahomet, traduit d’Arabe en François. Amsterdam-Leipzig: Arkstée & Merkus, 1770; L’Alcoran de Mahomet, traduit d’Arabe en François. Amsterdam-Leipzig: Arkstée & Merkus, 1775; The Alcoran of Mahomet, Translated out of Arabick into French. By the Sieur du Ryer, Lord of Malezair, and Resident for the French King, at Alexandria. And Newly Englished, for the satisfaction of all that desire to look into the Turkish Vanities. To which is prefixed the Life of Mahomet, The Prophet of the Turks, and Author of the Alcoran. With a Needful Caveat, or Admonition, for them who desire to know what Use may be made of, or if there be danger in Reading the Alcoran. London: Randall and Taylor, 1649; London: ?, 1649²; London: ?, 1688³; The Life of Mahomet: Together with the Alcoran at large: Translated out of Arabick into French, by the Sieur Du Ryer, Lord of Malezair, and Resident for the French King at Alexandria: Now faithfully English’d. London: J. & B. Sprint et al., 1718; The Koran, commonly called the Alcoran of Mahomet. Translated from the Original Arabick into French, By the Sieur Du Ryer, Lord of Malezair, and Resident for the French at Alexandria. The whole now faithfully translated into English. Springfield MA: Henry Brewer, 1806; The Koran, commonly called the Alcoran of Mahomet. Philadelphia: J.W. Moore, 1853; 1855; 1856; Mahomets Alkoran, door du Ryer uit d’Arabische inde Fransche gestalt. Benevens een tweevoudige Beschryving van Mahomets Leven; en een verhaal van des zelfs Reis ten Hemel, Gelijke ook zyn Samenspraak met de Jood Abdias. Übers. Jan Hendriksz Glazmaker. Amsterdam: Ian Rieuwertlz, 1657; Mahomets Alkoran, door de Hr. Du Ryer uit d’Arabische in de Fransche Taal gestelt. Amsterdam: Timotheus ten Hoorn, 1696; 1698²; Mahomets Alkoran, door de Hr. Du Ryer uit d’Arabische in de Fransche Taal gestelt. Rotterdam: Adrianus van Dijk, 1698; Mahomets Alkoran, door de Hr. Du Ryer uit d’Arabische in de Fransche Taal gestelt. Leiden: Hendrik van Damme, 1707; Mahomets Alkoran. Benevens een tweevoudige Beschryving van Mahomets Leven. Leiden: Jan vander Deyster, 1721; Mahomets Alkoran, door de Hr. Du Ryer uit d’Arabische in de Fransche Taal gestelt. Leiden: Jan & Hendrik vander Deyster, 1734; Vollständiges Tuerckisches Gesetz=Buch. Oder Des Ertz=betriegers Mahomets Alcoran. Welcher vorhim nimmer vollkommen herausgegeben noch im Druck ausgefertigt worden. Auss dem Arabischen in die Frantzösische Sprach übersetzt Durch Herrn Du Ryer. Auss Dieser aber die Niederlandische durch H. J. Blasemacker. Und jetzo Zum allersten mahl in die Hochdeutsche Sprache versetzet durch Johan Lange, Medicinae Candidatum. In: Thesaurus EXOTICORUM// Oder eine mit Außländischen// Raritäten und Geschichten// Wohlversehene// Schatz-Kammer// Fürstellend// Die ASIATIsche, AFRICANIsche und// AMERIKANIsche// NATIONES// der Perser/ Indianer/ Sinesen/ Tartarn// Egypter/ Barbarb/ Libyer/ Nigriten/ Guineer/ Hottentotten/ Abyssiner/ Canadenser/ Virgenier/ Floridaner/ Mexicaner/ Peruaner// Chilenser/ Magelanier und Brasilianer etc. Nach ihre Königreichen// Policeyen, Kleydungen/ Sitten und Gottes=Dienst.// Darauff folget eine Umständliche// von Türckey Beschreibung// Der Türckken Ankunfft; aller Sultanen Lebens=Lauff und Bildnüß; Aller hohen// Staats=Bedienten; Des Sultans Hoff/ Regierung intraden, Macht und// Vasallen; Wie auch ihres Propheten Mahomets Lebens=Beschreibung und sein// Verfluchtes Gesetz=Buch oder Alcoran// Alßdann eine Kuertzbündige// Beschreibung von Ungarn:// […] Alles mit grosser Mühe und Fleiß aus den berühmtesten Scribenten zusammen// getragen/ mit schönen Kupfern und Landkarten/ auch andern Figuren in sehr grosser/ Anzahl außgezieret/ und denen Liebhabern zur Ergetzlichkeit heraußgegeben// von EVERHARDO GUERNERO HAPPELIO// HAMBURG:// Gedruckt und verlegt duch Thomas von Wiering, Bruchdrucker und Formschneider// bey der Börse/ im Gülden A. B. C. Im Jahr 1688; [anon. italienische Übers.] {MS Florence, Biblioteca Nazionale Centrale – Magl.XXXIV.31.}; [italienische Übersetzung von Giovanni Bianchi.] {MS Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga – Fondo Gambetti, 495.}; Alkoran o Magomete ili zakon turetski. Übers. Petr Vasilyevitch Posnikov. St Petersburg: ?, 1716; Kniga Al-Koran aravlianina Magometa, kotoryi, v shestom stoletii vydal onuiu za nialozhennuiu k nemu s nebes, sebia zhe poslednimi v velichaishim iz propokov bozhiikh… Übers. Mikhail Ivanovitch Verevkin. St Petersburg: ?, 1790.

Ryer, André du: Rudimenta grammatices linguae Turcicae. Paris: ?, 1630; 1633.

Saviello, Alberto: Imaginationen des Islam. Bildliche Darstellungen des Propheten Mohammed im westeuropäischen Buchdruck bis ins 19. Jahrhundert. Berlin: De Gruyter, 2015. S. 211-215.

Smirnov, N. A.: Ocherki istorii izucheniia islama v SSSR. Moscow: ?, 1954. S. 25, 29.

Tommasino, P. M.: L’Alcorano di Macometto. Storia di un libro del Cinquecento europeo. Bologna: ?, 2013. S. 40.

Toomer, G. J.: Eastern wisedome and learning. The study of Arabic in seventeenth-century England. Oxford: ?, 1996. S. 200-201.

Willems, A.: Les Elzevier. Histoire et annals typographiques. Nieuwkoop: ?, 1974. S. 275 (no. 1087), 377 (no. 1472).

Yaşar, Hüseyin: Avrupa gözüyle Kur’ân. Avrupa’da Kur’ân Araştırmaları Çevirileri Üzerine Bir İnceleme. Izmir: Işık Akademi, 2008. S. 253-254.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 754
Print Friendly, PDF & Email