Baruch de Spinoza (1632-1677) (Bibliographie)

Anon.: Maimonides und Spinoza. In: Magazin für die Literatur des Auslandes 20 (1862).

Bayrakdar, Mehmet: Hayy bin Yakzan’ın Çevirmeni Olarak Spinoza. In: Beytülhikme: An International Journal of Philosophy 1,5 (2013), 1-16.

Bayrakdar, Mehmet: Karşılaştırmalı Felsefi Metin Okuma İbn Sina ve Spinoza Örneği. In: Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama 2 (2012), 831-839.

Bayrakdar, Mehmet: Spinoza’nın “Natura Naturans” ve “Natura Naturata” Kavramlarının İslâmî Kökenleri. In: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XL (1999), 291-299.

Brockdorff, C. von: Spinozas Verhältnis zur Philosophie des Ibn Tophail. In: Veröffentlichungen der Hobbes-Gesellschaft. Ortsgruppe Kiel I (1932), 19-32.

Brunner, Peter: Probleme der Teleologie bei Maimonides, Thomas von Aquin und Spinoza. Heidelberg: Winter, 1928. Rez.: W. Betzendörfer: TLZ 55 (1930), Sp. 81-83.

Çelebi, Emin: Kozmolojik Birlik ve Ontolojik Çeşitlenme: İbn Arabi ve Spinoza Örneği. In: EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler 14,40 (2010), 49-60.

Demirci, Cahide: İbn Arabi ve Spinoza’da tanrı anlayışı. Dicle Üniversitesi: Yüksek Lisans No. 204362, 2006.

Marcus, Hugo: Spinoza und der Islam. In: MR 4 (1929), 8-24.

Medkûr, İbrâhîm: İbn Arabî ve Spinoza’da Vahdet-i Vücûd. Übers. Tahir Uluç. In: İbn Arabî Anısına (Makaleler). 2002. S. 157-170.

Meijer, W.: De consensu metaphysicae Spinozanae cum philosophia Arabica sive Moslemitica. In: Chronicon Spinozanum, 1922.

Meijer, W.: Over de overeenkomst van Spinoza’s wereldbeschouwing met de Arabische wijsbegeerte. In: Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1920.

Meral, Yasin: Tevrat Tenkit Geleneğinin Öncüsü: İbn Hazm mı Spinoza mı? In: Diyanet İlmî Dergi 1,4 (2014), 69-82.

Nahum, Alber Erol: Spinoza’nın İbn Meymun Eleştirisi: Kutsal Kitap, Tefsir ve Akıl, In: Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, 2014. S. 574-586.

Niewöhner, Friedrich: Schwieriges Maimonides-Zitat im „Tractatus Theologico-Politicus“ und Hermann Cohens Kritik an Spinoza. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 31 (1977), 618-626.

Rubin, Salomon: Spinoza und Maimonides, ein psychologisch philosophisches Antitheton. Wien: Herzfeld und Bauer, 1869.

Tezcan, Vedat: Spinoza ve Fazlur Rahman'da ahlak felsefesi. Selçuk Üniversitesi: Yüksek Lisans No. 148319, 2004.

Türkben, Yaşar: Nurettin Topçu’ya Göre Spinoza’nın Hürriyet Anlayışı. In: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 16,44 (2010), 119-129.

Vural, Mehmet: Meşşai Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi. In: Beytülhikme: An International Journal of Philosophy 1,5 (2013), 53-83.

  • Erstellt am .
  • Gelesen: 1622
Print Friendly, PDF & Email